KẾ HOẠCH THI TRỰC TUYẾN

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968”
-----------------------

Thực hiện Kế hoạch số 12 KH/TĐTN-BTG ngày 08/01/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 , nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lành mạnh, bổ ích nhằm củng cố, nâng cao kiến thức lịch sử thời kỳ khánh chiến chống Mỹ cứu nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô; qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nâng cao hiệu quả phương thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đấu tranh, truyền thống cách mạng của dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân Thủ đô và các địa phương khác.
 - Cuộc thi được phát động, triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Việc thiết kế phần mềm thi trực tuyến phải đảm bảo tiện ích, dễ sử dụng, giao diện hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của thế hệ trẻ và nhân dân.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG THI
1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
2. Đối tượng dự thi: Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập tại Thủ đô Hà Nội và cả nước.
3. Nội dung thi:
- Những kiến thức về lịch sử bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước trước, trong cuộc Tổng tiến công; ý nghĩa lịch sử trọng đại, vai trò của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các cột mốc lịch sử, địa danh quan trọng của Cuộc Tổng tiến công, những tấm gương anh hùng liệt sĩ, người Việt Nam tiêu biểu tham gia trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI
1. Thời gian:
- Khai mạc cuộc thi: 08h00 ngày 02/3/2018 (thứ Sáu).
- Thời gian chính thức: từ ngày 02/3/2018 đến ngày 16/3/2018.
  - Công bố kết quả chung cuộc: Cuối tháng 3/2018
2. Hình thức thi : Thi trực tuyến (có thể lệ cuộc thi gửi kèm)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng:
- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội
- 01 giải Nhì: trị giá 2.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội
- 02 giải Ba: trị giá 1.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội
- 03 giải Khuyến khích: trị giá 500.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội
2. Giải thưởng phụ
- 01 giải đơn vị có số lượng thí sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất: trị giá 1.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội
(Trên cơ sở nguồn lực xã hội hóa của Thành đoàn, cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn Hà Nội: phân công các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung của kế hoạch, cụ thể
1.1. Ban Tuyên giáo Thành đoàn là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi; chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi; tham mưu tờ trình thành lập Ban Tổ chức; xây dựng trailer tuyên truyền cho Cuộc thi và phối hợp với các đơn vị, đối tác hỗ trợ về mặt kỹ thuật; vận động nguồn lực xã hội tổ chức cuộc thi.
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai cuộc thi.
1.2. Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư, Ban Thanh niên công nhân viên chức và Công tác ANQP, Ban Thanh niên Trường học; Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố: căn cứ nội dung kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các khối đối tượng phụ trách tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, yêu cầu và tiến độ đề ra.
1.3. Ban Tổ chức Thành đoàn: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thường trực Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan các quyết định có liên quan đến Cuộc thi.
1.4. Văn phòng Thành đoàn: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu công tác khen thưởng tổng kết, trao giải Cuộc thi.
1.5. Phòng Kế hoạch Tài vụ: Phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo tổ chức, triển khai Cuộc thi và hướng dẫn các thủ tục thanh toán theo đúng quy định.
1.6. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tham gia cuộc thi.
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô; website Thành đoàn chịu trách nhiệm Đăng tải Kế hoạch, thể lệ, kết quả cuộc thi tuần trên chuyên trang, chuyên mục từ ngày 04/3/2018 tuyên truyền về Cuộc thi và phản ánh hoạt động hưởng ứng Cuộc thi ở cơ sở.
1.7. Đoàn Cơ quan Thành đoàn Hà Nội: vận động 100% đoàn viên, thanh niên cơ quan tham gia cuộc thi (trừ các bộ phận liên quan có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi).
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố ban hành văn bản triển khai cuộc thi tới tất cả các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân ở địa phương, đơn vị.
- Triển khai Cuộc thi đoàn viên, học sinh trên địa bàn. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo học sinh tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, yêu cầu và tiến độ đề ra. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các phòng, ban Thành đoàn, đơn vị sự nghiệp và các cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra. 
(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: đồng chí Nguyễn Phương Anh– Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn, SĐT: 097.996.1966)

Nơi nhận:
- BBT TW Đoàn
- TT Thành ủy, UBND TP HN
- Ban TG, VP TW Đoàn                       (để b/c);                
- Ban TG, DV, VP Thành ủy         
- Thường trực Thành đoàn HN     (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban TĐHN
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc TĐHN   (để t/ h);
- Website Thành đoàn HN
- Lưu VP, TG.                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ: Nguyễn Đức Tiến

Tác giả: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI